Právna ochrana majetku

Inštitúty právnej ochrany majetku

Právnu    ochranu    majetku    možno    zabezpečiť    prostredníctvom    viacerých    inštitútov    dostupných    v právnom    poriadku    Slovenskej    republiky    alebo    iných    jurisdikcií.    Voľba    konkrétneho    spôsobu    bude závisieť   od   Vašich   priorít,   pretože   pri   každom   z   nich   treba   zvážiť   rozsah   finančných   nákladov,   zaručený stupeň   ochrany,   možnú   mieru   anonymity   vlastníctva   a   v   neposlednom   rade   súvisiace   dedičské,   daňové a   bankové   faktory.   Úvodom   by   sme   radi   upozornili,   že   úplná   anonymita   vlastníctva   za   každých   okolností už   v   súčasnosti   nie   je   možná,   no   stále   existuje   rada   nástrojov,   ktoré   umožňujú   dlhodobú   optimálnu správu majetku, určitý stupeň súkromia, prípadne aj daňové benefity. Najčastejšie inštitúty slúžiace ochrane majetku sú:  trusty  zverenské fondy  korporátne štruktúry 1.)   Trust    je   zmluvným   vzťahom   medzi   zakladateľom,   správcom   a   príjemcom   (oprávnenou   osobou)   a ako    taký    nemá    právnu    subjektivitu.    Jeho    primárnym    účelom    je    ochrana    majetku,    ktorý    zakladateľ prevedie   na   trust   a   zároveň   určí   v   zakladacej   listine   (Letter   of   Wishes),   ako   má   byť   tento   majetok   ďalej spravovaný.    Správca    (väčšinou    právnická    osoba    s    licenciou    na    výkon    činnosti)    je    viazaný    pokynmi zakladateľa   vrátane   určenia   spôsobu   vyplácania   prospechu   z   tohto   majetku   príjemcovi.   Príjemcov,   ktorí požívajú   benefity   z   trustu   môže   byť   aj   viacero   a   to   ako   fyzických,   tak   právnických   osôb.   Ak   si   chce   byť zakladateľ   úplne   istý,   že   správca   dodrží   jeho   pokyny,   má   možnosť   stanoviť   v   listine   aj   ochrancu,   ktorého úlohou je dohliadať na činnosť správcu. Nakoľko   formálnym   vlastníkom   majetku   sa   stáva   správca   (faktickým   vlastníkom   je   príjemca,   správca nemá   dispozičné   nároky   na   majetok,   navyše   ani   nesmie   mať   zo   svojej   pozície   žiaden   zisk,   ak   ho   k   tomu výslovne    neoprávňuje    zakladacia    listina),    nemôže    byť    predmetný    majetok    postihnutý    exekúciou vydanou    na    zakladateľa    ani    žiadnym    podobným    opatrením    (trust    nemôžu    napadnúť    ani    veritelia zakladateľa).   Medzinárodný   trust   nie   je   možné   zrušiť   ani   v   prípade,   ak   zakladateľ   zbankrotuje   alebo   sa stane   platobne   neschopným.   Zároveň   je   majetok   v   truste   vyňatý   z   dedičského   konania   a   táto   imunita   sa týka   aj   neopomenuteľných   dedičov.   Akákoľvek   dispozícia   s   majetkom   v   truste   podlieha   bez   výnimky   len želaniam zakladateľa. Založenie   trustu   sa   odporúča   ako   dlhodobé   riešenie   ochrany   a   pasívnej   správy   majetku   a   z   tohto hľadiska   je   aj   ideálnym   riešením.   Jednou   z   najväčších   výhod   trustu   je   anonymita   zakladateľa   aj   príjemcu –   títo   nefigurujú   v žiadnych   verejných   databázach,   dokonca   príjemca   nemusí   poznať   osobu   zakladateľa. Jedinou   osobou,   ktorá   vystupuje   vo   verejných   registroch   ako   formálny   vlastník,   je   správca   (vrátane bankových účtov). Pri   zakladaní   trustu   možno   brať   do   úvahy   aj   daňové   hľadisko   a   to   napríklad   nasmerovaním   výplaty výnosov z trustu príjemcovi s priaznivým daňovým prostredím, elimináciou dedičskej dane a pod. 2.)    Podobným    typom    fondu    je    zverenský    fond     zavedený    v    Českej    republike.    Jeho    podstatou    je vyčlenenie   časti   majetku   zakladateľa,   ktorý   určí   správcu   tohto   majetku   a   príjemcu   podobne   ako   pri truste.   Zverenský   fond   nemá   právnu   subjektivitu   a   osoba   zakladateľa   zostáva   anonymná,   vo   verejných databázach   figuruje   iba   zverenský   správca.   Z   daňového   hľadiska   nie   je   tento   fond   atraktívnejší   ako obchodné   spoločnosti   (zdaňovanie   je   rovnaké),   no   poskytuje   vysoký   stupeň   anonymity   vlastníctva   a ochrany   majetku.   Na   druhej   strane   odborná   verejnosť   v   ČR   sa   k   tomuto   inštitútu   zatiaľ   stavia   skepticky, nakoľko   mnohé   jeho   oblasti   ešte   nie   sú   legislatívne   upravené   a   v   budúcnosti   sa   očakáva   väčší   posun   k transparentnosti fondov.  3.)    O    niečo    flexibilnejšiu    variantu    predstavujú    korporátne    štruktúry,     ktoré    možno    ponúknuť investorom    zvyknutým    operatívne    rozhodovať    o    využití    svojho    majetku.    Prevody    majetku,    akcií a obchodných   podielov,   investície,   zmena   sídla   a   jurisdikcie,   obchodné   rozhodnutia   –   tieto   kroky   uskutočniteľné skôr v rámci štruktúry zloženej z obchodných spoločností než prostredníctvom fondov. V    súčasnosti    máme    možnosť    vytvoriť    rozsiahlu    a    sofistikovanú    sieť    obchodných    spoločností    s    využitím jednotlivých   európskych   jurisdikcií,   nadnárodných   foriem   obchodných   spoločností   ako   aj   offshore   destinácií. Výsledná    holdingová    štruktúra    bude    vždy    závisieť    od    konkrétnych    požiadaviek    klienta,    no    pre    ilustráciu ponúkame nasledovné modelové situácie: 1.   Slovenský   občan,   sa   ako   konateľ   a   spoločník   spoločnosti   s   ručením   obmedzeným   rozhodne   vyňať   časť majetku    (nehnuteľnosť)    z    vlastníctva    svojej    obchodnej    spoločnosti    za    účelom    jeho    ochrany.    Založí obchodnú    spoločnosť    na    Cypre,    na    ktorú    predmetnú    nehnuteľnosť    zmluvne    prevedie,    pričom    v cyperskom   verejnom   registri   je   dostupná   informácia   iba   o   riaditeľovi   spoločnosti,   ktorým   je   cyperská právnická    osoba    (ako    to    požaduje    cyperský    zákon),    no    údaj    o    zakladateľovi    spoločnosti    sa    nikde nevyskytuje.   Z   tohto   dôvodu   bude   na   Slovensku   v   katastri   nehnuteľností   ako   majiteľ   evidovaná   cyperská spoločnosť   bez   možnosti   zistenia   jej   spoločníka.   Prirodzene   občanovi   zostáva   naďalej   možnosť   naplno   s budovou     disponovať     vrátane     možnosti     prenajať     ju     svojej     slovenskej     spoločnosti     s     ručením obmedzeným a to bez rizika, že sa nehnuteľnosti niekedy dotkne exekúcia. 2.   Podnikateľ   si   potrebuje   vytvoriť   štruktúru   spoločností,   ktoré   mu   zaistia   plynulú   obchodnú   činnosť   v rámci   Európskej   únie   s   možnosťou   expanzie   za   jej   hranice.   Za   účelom   ochrany   svojho   majetku   vo   forme obchodných    podielov    si    založí    obchodnú    spoločnosť    vo    Veľkej    Británii,    ktorá    bude    materskou spoločnosťou   pre   dve   dcérske   spoločnosti:   jednu   spoločnosť   s   ručením   obmedzeným   v   Českej   republike kvôli   nižšej   byrokracii,   možnosti   emitácie   cenných   papierov   a   priaznivejšiemu   daňovému   a   bankovému prostrediu   ako   na   Slovensku   a   druhú   na   ostrove   Sv.   Vincent   a   Grenadíny   pre   jej   strategické   postavenie   v rámci   finančných   tokov   a   prepojenie   na   jurisdikcie   mimo   EÚ.   Ak   by   popdnikateľ   chcel   zintenzívniť   svoju podnikateľskú   aktivitu   na   Slovensku,   má   jeho   česká   s.r.o.   k   dispozícii   možnosť   vytvoriť   tu   organizačnú zložku   napríklad   vo   forme   odštepného   závodu,   ktorého   vedúci   je   zo   zákona   limitovaný   konať   len   vo veciach týkajúcich sa závodu a tak sa nemusí obávať ani zásahov do zvyšných obchodných spoločností. Každá   z   vymenovaných   alternatív   má   potenciál   byť   tou   najužitočnejšou   v   závislosti   od   konkrétnych cieľov    klienta    a    preto    vymenované    slúži    iba    ako    informačný    rámec,    ktorý    sa    v    praxi    dotvára    po podrobnejších   konzultáciach.   Samozrejme   nemožno   vylúčiť   ani   kombináciu   horeuvedených   spôsobov, naopak   takáto   diverzifikácia   by   poskytovala   najvyšší   možný   stupeň   kombinovanej   ochrany   majetku   aj súkromia. Brožúra je dostupná aj vo formáte PDF pod nasledovným odkazom . Trusty na Cypre - ich využitie a výhody: slúžia najmä na ochranu a správu majetku zakladateľa (tzv. Settlor)**, pričom zakladateľ zostane v anonymite zakladateľ určí spôsob správy, ako má správca (tzv. Trustee) s majetkom nakladať (tzv. Letter of Wishes) zakladateľ určí aj oprávnené osoby (tzv. Beneficiary) a tiež spôsob ako im majú plynúť výnosy z majetku zakladateľ určí aj ochrancu (tzv. Protectora), ktorý kontroluje činnosť správcu, či obhospodaruje majetok trustu a vykonáva činnosť v súlade s vôlou zakladateľa plánovanie rozdelenia majetku medzi dedičmi a zabránenie proti rozdrobeniu majetku v dedičskom konaní majetok nie je predmetom dedičského konania a zostane zachovaný v pôvodnej štruktúre, lebo zakladateľ po podpísaní trustovej zmluvy prevedie svoj majetok (časť majetku) na trust (trustee), ktorý sa týmto stáva vlastníkom niektoré príjmy, ktoré plynú z výnosov z majetku sú úplne oslobodné od dane trust vzniká uzatvorením zmluvy medzi zakladateľom a správcom a zapisuje sa do príslušného registra správcom trustu môže byť aj fyzická osoba, ale správou je väčšinou poverená špecializovaná právnická osoba z riadená podľa práva Cyperskej republiky VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CYPERSKÝCH TRUSTOCH Cyperské   predpisy   o      podielových   fondoch   v      zásade   vychádzajú   z      anglického   systému.   Trusty   sa   riadia najmä   Predpisom   o      podielových   fondoch,   kapitola   193,   ktorý   bol   uzákonený   v   roku   1955,   a      anglickým zákonom   o      správcoch   podielových   fondov   z   roku   1925.   Tento   dopĺňa   anglická   doktrína   o      majetku   a     anglická judikatúra spred roka 1960. V   roku   1992   Cyprus   schválil   zákon   o      medzinárodných   trustoch.   Stalo   sa   tak   s      cieľom   aktualizovať   a     modernizovať   zákon   a      vytvoriť   z   Cypru   finančné   centrum,   ako   aj   seriózny   právny   systém   pre   trusty („zákon z  roku 1992“). Prebehlo   už   množstvo   diskusií   a      veľa   sa   lobovalo   za   modernizáciu   zákona   z   roku   1992,   k      čomu skutočne   došlo   dňa   9.   marca   2012   po   tom,   ako   snemovňa   reprezentantov   Cyperskej   republiky   schválila reformu   zákona   z   roku   1992.   Takto   sa   schválila   novela   zákona   o      medzinárodných   trustoch   z      roku   2012 („zákon z  roku 2012”). Trust nesmie existovať nekonečne. Všeobecným   pravidlom   je,   že   trust   môže   existovať   počas   dĺžky   života   danej   žijúcej   osoby   plus   21   rokov, alebo ak nejde o  život fyzickej osoby, môže existovať iba počas 21 rokov. Medzinárodné   trusty   sú   vyňaté   z      tohto   pravidla.   Podľa   zákona   z   roku   1992   môže   medzinárodný   trust existovať až 100 rokov. Ak ide o  charitatívny alebo účelový trust, potom môže fungovať neobmedzene. Podľa   zákona   z   roku   2012   však   môže   medzinárodný   trust,   ktorý   bol   zriadený   počas   toho   alebo   po   tom, ako   vstúpil   do   platnosti   zákon   z      roku   2012,   nemá   žiadne   obmedzenie   ohľadne   dĺžky   obdobia,   počas ktorého   môže   byť   platný   a      účinn   ý.   Zákon   z      roku   2012   takisto   ruší   všetky   obmedzenia   ohľadne   trvania poručníckych právomocí.  Okrem   toho   ak   to   výslovne   nebolo   určené   inak   v      podmienkach   trustu,   nepovažuje   sa   žiadne   udelenie oprávnenia,    rozdelenie,    platba,    držba    alebo    disponovanie    príjmu    alebo    kapitálu    trustu    voči    inému trustu   za   neplatné   iba   z      toho   dôvodu,   že   daný   trust   je   naďalej   platný   a      účinný   po   dni,   kedy   prvý   trust zanikol. Pravidlo   obmedzeného   trvania   neplatí   v      prípade   charitatívneho   alebo   účelového   trustu,   ktorý   môže existovať neobmedzene… Celý text dokumentu je dostupný len pre registrovaných užívateľov na našom dátovom úložisku .   ** Vysvetlivky nájdete v článku FAQ CMC_SKHU_201701.1

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
PRÁVNA OCHRANA MAJETKU BROŽÚRA NA STIAHNUTIE PDF
SCHÉMA TRUSTOV
DECLARATION OF TRUST ČLÁNOK NA STIAHNUTIE PDF
UK Mirror Site EU Mirror Site